உலகின் மிக பெரிய மற்றும் மிக நீண்ட தலைப்பாகையை அணிந்துள்ள அவ்தார் சிங் (படங்கள்)

0
503


உலகின் மிக பெரிய மற்றும் மிக நீண்ட தலைப்பாகையை அணிந்துள்ள அவ்தார் சிங்  (Avtar Singh Mauni wears the world’s heaviest and longest turban, in pictures)
உலகின் மிக பெரிய மற்றும் மிக நீண்ட தலைப்பாகையை அணிந்துள்ள அவ்தார் சிங் (Avtar Singh Mauni wears the world’s heaviest and longest turban, in pictures)

Meet devout Sikh Avtar Singh Mauni – the proud owner of the world’s largest turban. He wears the traditional Punjabi turban called a ‘pagdi’ in the Indian town of Patiala in Punjab, India

Avtar Singh Mauni’s turban weighs a hefty 100lbs and measures in at a staggering 645m when unwrapped – the same as 13 Olympic-sized swimming pools

The 60-year-old has been regularly adding to it for the past 16 years and it can take him up to six hours to put it on

His turban has made him one of the most respected preachers in the Pubjab, but it causes its fair share of day-to-day problems such as fitting through doorways and getting into cars

Avtar Singh prepares to wear his traditional ‘pagdi’ Punjabi turban
Despite his turban weighing more than a Labrador retriever. Its size is yet to be officially verified – but if proved correct it would overtake current Guinness World Record Holder, Major Singh, whose turban measured 400m

Avtar Singh Mauni begins to assemble his ‘pagdi’ turban


Sikh warriors (Khalsa) wear the turban, partly to cover their long hair, which is never cut, as per the wish of their last human Guru, Guru Gobind Singh

Avtar Singh continues to put on his turban- a process that can take up to six hours

Avtar Singh places heavy metal bangles onto his wrists. Normally, a bangle worn by people around the world is simply an inflexible piece of jewelry worn around the wrist. However, in many cultures, especially in the South Asia, bangles have evolved into various types in which different ones are used at different occasions.

Avtar Singh, preparing his turban

Avtar Singh rides a motorcycle during his regular pilgrimages throughout the state and has no problems balancing

The most common turban colors worn by Sikhs are blue, orange, white and black. Akali Nihang Sikhs decorate their turbans or Dumalla by wearing small weapons known as Shastars in them
Avtar Singh Mauni rides his motorbike

Portrait of Avtar Singh Mauni

LEAVE A REPLY

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.